Dezinfekce rukou bez oplachování 500ml.

Novinka
Výrobce

Kód produktu
P00048

Cena
299 Kč s DPH

Skladem
ks

Díky svému složení likviduje nežádoucí bakterie, plísně a viry na povrchu rukou.

Návod k použití:

Kapalný přípravek nanášejte na dlaně v dostatečném množství (cca 3 ml) a rozetřete jej po povrchu rukou včetně zápěstí tak, aby pokryl celý povrch kůže včetně nehtů, nehtových lůžek a kožních záhybů. Opakovanými pohyby po dobu cca jedné minuty přípravek pečlivě vtírejte do kůže, dokud není suchá.

Upozornění pro používání:

  • Přípravek není vhodný pro děti do 3 let.
  • Při pravidelném používaní hrozí vysušení kůže – v případě, že se pohybujete v bezpečném prostředí, je možné po provedení dezinfekce pokožku rukou na noc ošetřit vhodným regeneračním krémem.

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

VLASTNOSTI

Biocidní přípravek.

POUŽITÍ

Kapalina pro dezinfekci rukou bez nutnosti oplachování.

SLOŽENÍ

Benzalkoniumchlorid, glycerin, isopropylalkohol.

SKLADOVÁNÍ

Skladovat v uzavřených nádobách ve svislé poloze, v dobře větraných prostorech. Chraňte před otevřeným ohněm, vyhněte se přímému slunečnímu záření.

Web Analytics